پلن 1

شروع از
4,050,000﷼
سالانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 5GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 2

شروع از
7,425,000﷼
سالانه
 • فضا 1 GB
 • پهنای باند 7 GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 3

شروع از
15,525,000﷼
سالانه
 • فضا 2 GB
 • پهنای باند 10 GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 4

شروع از
23,625,000﷼
سالانه
 • فضا 5 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 5

شروع از
42,255,000﷼
سالانه
 • فضا 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 6

شروع از
69,255,000﷼
سالانه
 • فضا 20 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook