پلن 1

شروع از
3,000,000ریال
سالانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 5GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 2

شروع از
5,500,000ریال
سالانه
 • فضا 1 GB
 • پهنای باند 7 GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 3

شروع از
11,500,000ریال
سالانه
 • فضا 2 GB
 • پهنای باند 10 GB
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 4

شروع از
17,500,000ریال
سالانه
 • فضا 5 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 5

شروع از
31,300,000ریال
سالانه
 • فضا 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook

پلن 6

شروع از
51,300,000ریال
سالانه
 • فضا 20 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد ارسال روزانه نامحدود منصفانه
 • پشتیبانی از outlook