کلاس شخصی

2,420,000ریال
ماهانه

6 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
30 گیگ هارد
30 کاربر

کلاس شرکتی

3,600,000ریال
ماهانه

8 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
50 گیگ هارد
50 کاربر

کلاس سازمانی

3,900,000ریال
ماهانه

12 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
70 گیگ هارد
100 کاربر

کلاس اختصاصی پایه

7,500,000ریال
ماهانه

16 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
250 گیگ هارد
500 کاربر

کلاس اختصاصی حرفه ای

15,000,000ریال
ماهانه

32 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
500 گیگ هارد
1500 کاربر