پلن 1

شروع از
1,200,000﷼
سالانه
 • فضا 100MB
 • پهنای باند 5GB
 • تعداد صندوق پستی 5
 • کنترل پنل Plesk

پلن 2

شروع از
1,720,000﷼
سالانه
 • فضا 250MB
 • پهنای باند 5GB
 • تعداد صندوق پستی 5
 • کنترل پنل Plesk

پلن 3

شروع از
245,000﷼
ماهانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 5GB
 • تعداد صندوق پستی 15
 • کنترل پنل Plesk

پلن 4

شروع از
355,000﷼
ماهانه
 • فضا 1 GB
 • پهنای باند 10GB
 • تعداد صندوق پستی 25
 • کنترل پنل Plesk

پلن 5

شروع از
465,000﷼
ماهانه
 • فضا 2 GB
 • پهنای باند 20GB
 • تعداد صندوق پستی 35
 • کنترل پنل Plesk

پلن 6

شروع از
845,000﷼
ماهانه
 • فضا 5 GB
 • پهنای باند 40GB
 • تعداد صندوق پستی 45
 • کنترل پنل Plesk

پلن 7

شروع از
1,550,000﷼
ماهانه
 • فضا 10 GB
 • پهنای باند 80GB
 • تعداد صندوق پستی 45
 • کنترل پنل Plesk

پلن 8

شروع از
3,000,000﷼
ماهانه
 • فضا نامحدود منصفانه
 • پهنای باند نامحدود منصفانه
 • تعداد صندوق پستی نامحدود منصفانه
 • کنترل پنل Plesk